Web Content Display

Gebruiksvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de website van AirPlus International SA/NV (www.airplusinternational.be (hierna de "Site") en de respectieve onderliggende pagina's) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website van BCC Corporate.


Informatie aangeleverd op de Site

AirPlus International SA/NV waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de Site correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan AirPlus International SA/NV te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Site of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de Site, zijn enkel bestemd voor Belgische en Luxemburgse verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van AirPlus International SA/NV behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en AirPlus International SA/NV kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen.

De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de Site.


Producten en diensten op de Site

Tarieven vermeld op de Site gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze vormen geen contractuele voorstellen tenzij ze worden vergezeld van een bestelformulier.


Toegangsmogelijkheden voor enkele voorbehouden delen van de Site

Sommige delen van de Site (zie My Webreporting) zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert aan de hand van toegangsmogelijkheden zoals bv. een wachtwoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de Site te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen.  De internetgebruiker kan te allen tijde en via de website de persoonsgegevens verbeteren die aan AirPlus International SA/NV werden doorgegeven.
De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden.

De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke zal AirPlus International SA/NV alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden.

Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van de relevante entiteit van AirPlus International SA/NV, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor AirPlus International SA/NV of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.


Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Site

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn AirPlus International SA/NV en haar aangestelde niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies van winst of verlies van een opportuniteit die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is.

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is AirPlus International SA/NV op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen van AirPlus International SA/NV, de onderbreking van de toegang tot de Site als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de Site, staking of het optreden van elk geval van overmacht.


Toegang tot de Site

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet AirPlus International SA/NV zich in om haar website voor 99% van de tijd toegankelijk te houden.

AirPlus International SA/NV verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. AirPlus International SA/NV behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. AirPlus International SA/NV stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers over ervan te informeren.

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt AirPlus International SA/NV zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de Site of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.
 

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

AirPlus International SA/NV behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Site zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Site. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Site, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van AirPlus International SA/NV. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de Site of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van AirPlus International SA/NV.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de Site bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van AirPlus International SA/NV of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze niet gebruiken als metatags op andere websites.
 

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan AirPlus International SA/NV niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit internet sites van derden naar de Site, noch voor de inhoud van deze sites.

Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de Site, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van AirPlus International SA/NV. De framing van AirPlus International SA/NV van het geheel of van delen van Site is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van AirPlus International SA/NV.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt AirPlus International SA/NV geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de Site naar de internet sites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze internet sites. De toegang tot deze internet sites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker. Deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze internet sites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de Site. AirPlus International SA/NV is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

 

Communicatie verzonden door internetgebruikers

Tenzij expliciet anders vermeld moet alle communicatie van internetgebruikers betreffende de Site naar het volgende e-mailadres van AirPlus International SA/NV worden verzonden: services.BE@airplus.com. Alle communicatie, inclusief gegevens van AirPlus International SA/NV, vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties die via e-mail of op een andere manier naar AirPlus International SA/NV worden verzonden, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd, onder voorbehoud van de professionele vertrouwelijkheidsverplichtingen van AirPlus International SA/NV en de wettelijke rechten van de internetgebruiker, inclusief maar niet beperkt tot zijn/haar rechten volgens de privacywetgeving. Onder datzelfde voorbehoud mag alle communicatie in de 5 jaar volgend op de verzending en zonder enige compensatie opnieuw worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, aangepast en opnieuw verdeeld door AirPlus International SA/NV, in om het even welke vorm, via om het even welk middel en voor om het even welk doel.

 

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de Site bezoekt. AirPlus International SA/NV behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de Site. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de Site bezoekt, zijn in elk geval deze die op de Site zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde


Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Brussel zijn bevoegd in geval van geschil, behalve ingeval de bevoegde rechtbank wordt bepaald door juridische of wettelijke bepalingen, van dwingend recht of openbare orde.

AirPlus International SA/NV Belgium wordt als betalingsdienstaanbieder erkend door de Nationale Bank van België, Boulevard de Berlaimont/Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (tel.: +32 2 221 21 11 – www.bnb.be) en staat onder de supervisie van de Nationale Bank van België en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA),Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (tel.: +32 2 220 52 11 – fax: +32 2 220 52 75 – www.fsma.be).

Daarnaast is AirPlus International SA/NV Belgium geregistreerd als verzekeringstussenpersoon in de categorie verkzekeringsmakelaar bij en staat het onder supervisie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel met registratienummer 109178 A.

Ten slotte is de relevante toezichthoudende autoriteit voor AirPlus International SA/NV Belgium in haar capaciteit als indicator de Algemene Directie Economische Inspectie voor de FOD Economie, K.M.O. en Energie, North Gate III, Kon.Albert II-laan 16, 1000 Brussel (tel.: +32 2 277 54 85 – fax: +32 2 277 54 52 – economie.fgov.be).

Copyright © January 2020 AirPlus International SA/NV