Web Content Display

 

Privacy verklaring  

Dit beleid inzake gegevensbescherming beschrijft hoe Wij, als verwerkingsverantwoordelijke, Persoonsgegevens, d.w.z. informatie over U als geïdentificeerde of identificeerbare natuurljke persoon ("Persoonsgegevens"), kunnen verwerken (verzamelen, gebruiken en uitwisselen ...) in overeenstemming met de van toepasisng zijnde wetgeving.

 

 1. Welke Persoonsgegevens verwerken Wij?

 

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden verwerken:

 

Persoonsgegevens

Toelichting

Persoonlijke identificatiegegevens

Achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer (vaste lijn of gsm)

Persoonlijke gegevens

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Electronic identification data

IP address

Vakbekwaamheid en beroep 

Huidig beroep, inkomsten

Identificatienummers van overheidsinstanties

Rijksregisternummer/socialezekerheidsnummer

Financiële identificatiegegevens

 

Identificatie- en bankrekeninggegevens, krediet- en debetkaarten

Medische gegevens 

Lichamelijke en geestelijke gezondheid, medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, therapie, lichamelijke beperkingen ...

Gerechtelijke informatie

Vermoedens van strafrechtelijke inbreuken of samenzwering met criminelen Onderzoeken of gerechtelijke stappen (burgerlijk of strafrechtelijk) die zijn ingeleid met betrekking tot de persoon

Geluidsopnames

Geluidsopnames (bijvoorbeeld telefoongesprek)

 

 1. Hoe verzamelen Wij Uw Persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen Persoonsgegevens over U die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn  van:

 

 • het Aanvraagformulier en andere formulieren die U Ons verstrekt;
 • controles bij kredietreferentiebureaus en fraudepreventiebureaus, waar van toepassing;
 • de door u verstrekt informatie, om Uw Rekening te kunnen beheren en via de manier waarop U de Rekening en andere diensten gebruikt, met inbegrip van Transacties die U met de Rekening uitvoert bij Handelaars of geldautomaat- aanbieders;
 • enquêtes en statistisch onderzoek;
 • derde partijen, zoals marketinglijsten die Wij rechtmatig verkrijgen.
 • via onze website (request forms, online contact forms, callback button, FAQBOT).

 

Wij kunnen eveneens Persoonsgegevens verkrijgen van de partijen die worden vermeld in het onderstaande hoofdstuk "Gegevensuitwisseling".

 

 1. Gegevensuitwisseling

 

Wij kunnen Persoonsgegevens (die informatie kunnen bevatten over  goederen en/of diensten die U aankoopt) openbaar maken aan:

 

 • Derden die de Transacties verwerken die door Handelaars zijn ingediend op het netwerk Visa of Mastercard waar U de Kaart gebruikt (wereldwijd);
 • partijen die de Kaart verdelen;
 • elke door U goedgekeurde partij;
 • Onze verwerkers en leveranciers;
 • de leveranciers van aan de Rekening gekoppelde diensten en voordelen;
 • incassobedrijven en advocaten met het doel de schulden op Uw Rekening te innen;
 • partijen die de Kaart accepteren voor betaling van door U gekochte goederen en/of diensten;
 • iedereen aan wie Wij Onze contractuele rechten overdragen;
 • bevoegde autoriteiten; en
 • kredietreferentiebureaus en fraudepreventiebureaus, waar van toepassing.

 

 1. Voor welke doeleinden verwerken Wij Uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen Persoonsgegevens, ook gegroepeerd of in combinatie met andere Persoonsgegevens, gebruiken voor om het even welk van de volgende doeleinden:

 

 1. Het leveren van Onze producten en diensten aan U

 

Dit omvat:

 

 • het verwerken van aanvragen voor Onze producten, met inbegrip van het beslissen of Wij al dan niet Uw aanvraag goedkeuren;
 • het beter begrijpen  van  Uw  financiële  omstandigheden  en  gedrag  zodat  Wij kunnen beslissen hoe Wij Uw Rekening beheren, bijvoorbeeld het aan U toegekende uitgaveniveau;
 • het verwerken en beheren van Uw Rekening, met inbegrip van het verwerken van de Transacties die U met de Rekening uitvoert;
 • het communiceren met U, ook via e-mail en sms, over Uw Rekening, producten en diensten die U geniet (met inbegrip van het doel van de dienst en door middel van waarschuwingsberichten over Uw Rekening);
 • het brengen van belangrijke informatie over aangepaste en nieuwe functies en voordelen;
 • het beantwoorden van vragen en reageren op verzoeken; en
 • het verwerken, onderhouden en beheren van voordelen of verzekeringsprogramma's die bij de Kaart worden aangeboden.

 

Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken om verslagen op te stellen voor externe zakenpartners omtrent het gebruik van de Rekening. De verslagen bevatten uitsluitend gegroepeerde en anonieme gegevens en Wij maken geen Persoonsgegevens openbaar die U kunnen identificeren.

 

 1. Het verbeteren van Onze producten en diensten en het uitvoeren van onderzoek en analyse

 

Dit omvat:

 

 • het leren over U en andere klanten, met inbegrip van behoeften, voorkeuren en gedragspatronen;
 • het analyseren van de doeltreffendheid van Onze advertenties, promoties en aanbiedingen;
 • het uitvoeren van testen (wanneer Wij Onze systemen bijwerken), het verwerken van gegevens, het beheren van de website en het ondersteunen en ontwikkelen van IT-systemen;
 • het uitvoeren van marktonderzoek, waaronder het U de kans geven op feedback, scores of commentaar geven op Onze producten en diensten en die van Onze zakelijke partners, met inbegrip van enquêtes over de ervaring met Transacties; en
 • het genereren van gegevensanalyses, statisch onderzoek en verslagen, ook op gegroepeerde basis.

 

 1. Het adverteren en promoten van Onze producten en diensten en die van Onze externe zakelijke partners (bedrijfspartners met inbegrip van groepsbedrijven, distributiepartners, co-brand-partners, verwerkende bedrijven en leveranciers, aanbieders van diensten en voordelen in het kader van de Rekening, en partners die de Kaart accepteren).

 

Het gaat onder meer om  de volgende handelingen (waar nodig met Uw toestemming, die wordt verkregen via een afzonderlijk formulier):

 

 • het verzenden van promoties en aanbiedingen per e-mail, sms, direct mailing of telemarketing, afhankelijk van Uw marketingvoorkeur;
 • het personaliseren van Onze communicaties aan U;

 

Wenst U niet langer reclame  te ontvangen van Ons, Onze externe zakenpartners (zoals groepsondernemingen, distributiepartners, co-brandpartners, verwerkende ondernemingen en leveranciers, aanbieders van diensten en voordelen in het kader van de Rekening en partners die de Kaart aanvaarden), neem dan  contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie hieronder). Wij zullen eveneens op gepaste tijdstippen contact met U opnemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens, die Wij over Uw reclamevoorkeuren bezitten, bijgewerkt zijn.

 

 1. Het beheren van risico's voor Ons bedrijf, met inbegrip van kredietrisico, frauderisico en operationeel risico.

 

Dit omvat:

 

 • het nemen van beslissingen over hoe Wij de Rekening van specifieke klanten beheren, zoals het maximale uitgaveniveau voor klanten (waar van toepassing) en of Wij al dan niet bepaalde Transacties goedkeuren;
 • het ontwikkelen van beleidsregels, modellen en procedures inzake risicobeheer, die worden gebruikt bij het beheren van de klantenrekeningen en van Onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen;
 • het rapporteren van Persoonsgegevens aan en ontvangen van Persoonsgegevens van kredietreferentiebureaus en eventueel fraudebeheerbureaus.

 

Uw Persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor U uitdrukkelijke toestemming geeft of, in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer dat wettelijk verplicht is (bv.  om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht  of op verzoek van bevoegde instanties) of bv. om Onze belangen te beschermen en fraude te voorkomen, op te sporen of te bestrijden.

 

Om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van witwaspraktijken, internationale terrorismefinanciering en omfinanciële sancties uit te voeren, hebben Wij een opvolgingssysteem voor  Onze  kaarthouders  en hun Transacties in gebruik genomen, in overeenstemming met de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de  financiering van terrorisme.

 

 1. Toestemmingen van derde partijen

 

Wanneer U Ons Persoonsgegevens verstrekt over een derde of wanneer U goederen en/of diensten aankoopt in naam van een derde, bevestigt U dat U die derde op de hoogte heb gebracht en waar nodig zijn/haar toestemming hebt verkregen voor het verwerken van zijn/haar Persoonsgegevens door Ons en derden, zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

 1. Marketing

 

Wij kunnen, waar nodig met Uw toestemming, die wordt verkregen via een afzonderlijk formulier:

 

 • toegang krijgen tot en gebruikmaken van Persoonsgegevens over U en gegevens over de manier waarop U de Rekening gebruikt , om goederen en diensten te identificeren waarin U mogelijk interesse heeft;
 • aanbiedingen sturen (per post, e-mail, telefoon, sms, het internet of een ander elektronisch middel) met betrekking tot goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de Visa of Mastercard-rekeningen, -producten en -diensten die U geniet en waarvan Wij denken dat U erin geïnteresseerd bent; en
 • andere aanbiedingen sturen (per post, e-mail, telefoon, sms of internet) met betrekking tot andere producten en diensten waarvan Wij denken dat U erin geïnteresseerd bent.

 

Wenst u niet langer reclame van Ons te ontvangen, neem dan  contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming te nemen met Onze Klantendienst. Wij zullen eveneens op gepaste tijdstippen contact met U opnemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens, die Wij over Uw reclamevoorkeuren bezitten, bijgewerkt zijn.

 

De informatie die wordt gebruikt om marketinglijsten te ontwikkelen, is gebaseerd op:

 

 • het Aanvraagformulier;
 • Transacties die met de Kaart bij Handelaars zijn uitgevoerd;
 • enquêtes en onderzoek (wat kan inhouden dat Wij, waar toegestaan, contact met U opnemen via post, e-mail, telefoon, sms of internet); en
 • externe bronnen zoals Handelaars of marketingorganisaties, in zover wettelijk toegestaan.

 

 1. Kredietreferentiebureaus en fraudepreventie

 

Wij kunnen Persoonsgegevens uitwisselen met kredietreferentiebureaus. Wij kunnen  de kredietreferentiebureaus op de hoogte brengenvan het huidige saldo op Uw Rekening en Wij kunnen hen laten weten wanneer U verschuldigde bedragen niet betaalt. Ze zullen deze gegevens in Uw persoonlijke en zakelijke kredietdossiers (waar van toepassing) noteren en kunnen ze delen met andere organisaties, voor gebruik bij het analyseren van aanvragen van U en aanvragen van een andere partij met een financiële band met U, voor krediet- en andere faciliteiten, voor risicobeheer, voor het voorkomen van fraude en het opvolgen van schuldenaars.

 

Wij kunnen kredietcontroles uitvoeren wanneer U op Uw Rekening geld verschuldigd bent (Wij kunnen o.a. ook contact opnemen met Uw bank of een door U goedgekeurde tussenpersoon).

 

Wij kunnen controles uitvoeren, zoals  kredietcontroles, voor zover dat wettelijk is toegestaan, en Wij kunnen Uw Persoonsgegevens analyseren om te helpen bij het beheren van de Rekening, het voorkomen van fraude en het voorkomen van andere onwettige activiteiten.

 

Wij controleren Uw gegevens bij fraudepreventiebureaus. Wanneer U valse of foutieve Persoonsgegevens heeft verstrekt en Wij een vermoeden hebben van onwettige activiteiten zoals fraude,   of wanneer fraude wordt opgemerkt, dan wordt dit geregistreerd en kunnen Wij gegevens overhandigen aan fraudepreventiebureaus. Wethandhavingsinstanties kunnen die informatie raadplegen gebruiken.

 

Wij en andere organisaties kunnen, voor zover dit wettelijk is toegestaan, deze Persoonsgegevens ook raadplegen en gebruiken om fraude en witwaspraktijken te voorkomen in de volgende gevallen:

 

 • bij het controleren van gegevens op een aanvraag voor verzekering, krediet en met krediet verwante of andere faciliteiten;
 • bij het beheren van krediet, met krediet verwante rekeningen of faciliteiten, en verzekeringspolissen;
 • bij het innen van schulden;
 • bij het controleren van gegevens aanvragen, voorstellen en claims voor alle soorten verzekeringen; of
 • bij het controleren van sollicitanten en werknemers.

 

Wij en andere organisaties kunnen Persoonsgegevensdie worden geregistreerd door  fraudepreventiebureaus in  andere landen raadplegen en gebruiken.

 

Meer informatie over hoe Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door kredietreferentiebureaus en fraudepreventiebureaus is beschikbaar op aanvraag.

 

 1. Elektronische of telefonische communicaties

 

Als U contact met Ons opneemt via een elektronisch communicatiemiddel, kunnen Wij het telefoonnummer of IP-adres waarmee U contact met Ons opneemt, registreren.

 

Wij kunnen telefoongesprekken opvolgen en/of opnemen - zelf of door een door Ons geselecteerde, betrouwbare organisatie - om te zorgen voor een consistente kwaliteit van de dienstverlening (met inbegrip van personeelstraining) en van het rekeningbeheer, en om waar nodig te helpen bij het oplossen van geschillen en Ons te helpen voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen.

 

 1. Op welke wettelijke basis verwerkt we de Persoonsgegevens?

 

We moeten wettelijke verplichtingen in acht nemen

We verwerken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld met het oog op de naleving van de wetgevingen betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme, boek VII van het Wetboek van Economisch Recht.

 

We moeten kunnen oordelen of het de overeenkomst kan sluiten

Alvorens een overeenkomst te sluiten moeten we over bepaalde Persoonsgegevens beschikken om de aanvraag te verwerken en correct te beoordelen of de overeenkomst kan worden gesloten en aan welke voorwaarden (beslissingsproces betreffende de aanvaarding of weigering van de aanvraag).

 

We moeten in staat zijn de overeenkomst uit te voeren

We verwerken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te kunnen leveren aan de Kaarthouder en meer bepaald met name om de Kaartrekening te beheren, daarbij inbegrepen de Transacties die de Kaarthouder verricht op de Kaartrekening, om te communiceren met de Kaarthouder betreffende elke Kaartrekening.

 

We verwerken Persoonsgegevens met het oog op een legitiem belang

Wij behouden ons eveneens het recht voor om de Persoonsgegevens van de Kaarthouders te verwerken om zijn legitieme belangen na te streven zoals hoger beschreven, waarbij het erover waakt een evenwicht te bewaren met de rechten en fundamentele vrijheden, onder meer het recht op bescherming van het privéleven van de Kaarthouders.

Indien de Kaarthouder ondanks alles bezwaren heeft tegen deze verwerking, kan hij zijn recht van verzet uitoefenen (zie hierna).

 

We kunnen de Persoonsgegevens van de Kaarthouders verwerken, onder meer om de producten en diensten van AIRPLUS INTERNATIONAL SA/NV te verbeteren en onderzoeken en analyses te voeren.

 

We verwerken Persoonsgegevens op basis van toestemming

 

 1. Internationale overdracht van Persoonsgegevens

 

Wij kunnen alle bovenvermelde handelingen uitvoerenbuiten België en de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval beschermen Wij Uw Persoonsgegevens steeds in dezelfde mate als Wij dat binnen de EER zouden doen.

 

Indien die landen dus niet voldoende bescherming bieden voor de Europese Commissie, garanderen Wij dat Wij een passend beschermingsniveau bieden voor Uw Persoonsgegevens door de modelcontractbepalingen van de EU of enig ander mechanisme te gebruiken, waarmee Wij ervoor zorgen dat Uw Persoonsgegevens in een veilige omgeving worden overgedragen.

Wanneer Wij gegevens doorgeven binnen Onze Groep, worden er contracten opgesteld die een passend beschermingsniveau bieden zoals in Uw land van herkomst.

 

 1. Beveiliging

 

Wij gebruiken geavanceerde technologie  en  vastgelegde  werkpraktijken om ervoor te zorgen dat Uw Persoonsgegevens tijdig, nauwkeurig, volledig en veilig worden  verwerkt. De verwerking van Uw Persoonsgegevens gebeurt zowel handmatig als automatisch. Om de doeltreffendheid en beveiliging van deze systemen, beleidslijnen, en procedures te handhaven, kunnen Wij Uw Persoonsgegevens af en toe ook verwerken voor interne testen.

 

Personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een strenge geheimhoudingsplicht en moeten alle technische vereisten naleven opdat de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens en de beveiliging van de systemen waarin die gegevens vervat zitten, worden gegarandeerd. Zij moeten in het bijzonder een beleid inzake integriteit in acht nemen en verschillende opleidingen

 

Wij werken voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens soms samen met gegevensverwerkers binnen of buiten België. Dit zijn personen/entiteiten die in Onze naam Uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van een contract tussen de twee partijen, waarin de bepalingen en verplichtingen van de Privacyverklaring zijn opgenomen.

 

 • Bewaring van Persoonsgegevens

 

Wij verwerken Uw Persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer de reden voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens wegvalt, verwijderen Wij Uw Persoonsgegevens of anonimiseren Wij ze.

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig, voor het doeleinde dat in deze Privacyveklaring wordt beschreven of zolang dat nodig is om Onze wettelijke verplichtingen na te komen in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht.

 

 1. Uw rechten

 

Toegang tot Uw Persoonsgegevens

U heeft het recht om een exemplaar aan te vragen van de Persoonsgegevens die Wij over U bezitten. Wenst U een exemplaar van een deel van of van al Uw Persoonsgegevens te ontvangen, neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie hieronder).  Daar kan, zoals wettelijk wordt toegestaan,  een kleine vergoeding voor worden aangerekend.

 

Verbetering van onjuiste Persoonsgegevens

Denkt u  dat de Persoonsgegevens die Wij over U bezitten onjuist,, onvolledig of irrelevant zijn of worden verwerkt op een manier die ingaat tegen wettelijke bepaling, dan kan U Ons vragen om die Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, uit Ons archief te verwijderen of te blokkeren. Neem contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie hieronder). Persoonsgegevens die onjuist, ir relevant of onvolledig zijn, zullen onmiddellijk worden verbeterd.

 

Wissing van Persoonsgegevens

Vindt u dat Wij een deel van Uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kunt U vragen dat Uw Persoonsgegevens worden verwijderd. Wij willigen Uw verzoek in, tenzij Wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn om die Persoonsgegevens te bewaren of tenzij dit vereist is om bijvoorbeeld een rechtsvordering te verdedigen.

 

Recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van Uw Persoonsgegevens

Gaat U niet akkoord met de manier waarop Wij een deel van Uw Persoonsgegevens verwerken op grond van rechtmatige belangen, dan hebt U het recht om bezwaar te maken. Wij willigen Uw verzoek in, tenzij er een dwingende reden bestaat. In het geval van direct marketing gaan Wij steeds in op Uw verzoek.

 

Beperking van het gebruik van Persoonsgegevens

U hebt het recht om de verwerking van Uw Persoonsgegevens te beperken indien de verwerking onwettig is en Wij ons verzetten tegen de wissing van de Persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer Wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking maar ze nog steeds noodzakelijk zijn om wettelijke rechten in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen).

 

Recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen dat de Persoonsgegevens die U aan Ons hebt verstrekt rechtstreeks worden doorgegeven aan een derde of aan uzelf. Wij willigen dit verzoek in binnen de termijnen die zijn bepaald in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Recht om toestemming in te trekken

Als Wij vragen om Uw toestemming voor een specifieke verwerking, dan kunt U Uw toestemming nadien te allen tijde kosteloos intrekken.

 

 • Wijzigingen aan de clausule

 

Wij kunnen op elk moment om het even welke bepaling van deze verklaring wijzigen. Wij kunnen U, maar zijn daartoe niet verplicht, op voorhand informeren over dergelijke wijziging, overeenkomstig het hoofdstuk "communicatie" van de Overeenkomst die Wij met U hebben.

 

 • Verzoek om inlichtingen of klacht

 

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij over U bezitten, neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie hieronder).

 

 1. Functionaris voor Gegevensbescherming

 

Hebt U vragen over de bescherming van Uw Persoonsgegevens en meer bepaald over deze Privacyverklaring, of wenst U Uw rechten te laten gelden of een klacht in te dienen, dan kunt U schriftelijk contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende adres: AIRPLUS INTERNATIONAL SA/NV, Functionaris voor Gegevensbescherming, of door een e-mail te versturen naar onze Klantendienst (met vermelding van DPO in het onderwerp).

 

 1. Recht om een klacht in te dienen

 

Hebt U een klacht over de verwerking van Uw Persoonsgegevens, dan kunt U contact opnemen met de Privacycommissie (binnenkort de Gegevensbeschermingsautoriteit), hetzij per post op Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of via e-mail op commission@privacycommission.be of telefonisch op +32 2 274 48 00.